• U400 Series

    อินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูง ถูกออกแบบและพัฒนาโดยทีมวิศวกรรมชำนาญ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและบำรุงรักษาของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงบิดที่ความเร็วมอเตอร์ต่ำ (Low speed)